Featured
Phở không
$7.00 (S)   $8.00 (M)   $9.00 (L)   $10.00 (XL)
Phở tái bò viên
$9.25 (S)   $10.25 (M)   $11.25 (L)   $12.25 (XL)
Phở đặc biệt
$9.50 (S)   $10.75 (M)   $11.75 (L)   $12.75 (XL)
Phở rau cải đậu hũ
$9.25 (S)   $10.25 (M)   $11.25 (L)   $12.25 (XL)
Phở bò nướng
$9.50 (S)   $10.75 (M)   $11.75 (L)   $12.75 (XL)
Phở không
$7.00 (S)   $8.00 (M)   $9.00 (L)   $10.00 (XL)
Phở tái bò viên
$9.25 (S)   $10.25 (M)   $11.25 (L)   $12.25 (XL)
Phở đặc biệt
$9.50 (S)   $10.75 (M)   $11.75 (L)   $12.75 (XL)
Phở rau cải đậu hũ
$9.25 (S)   $10.25 (M)   $11.25 (L)   $12.25 (XL)
Phở bò nướng
$9.50 (S)   $10.75 (M)   $11.75 (L)   $12.75 (XL)
Terms & Conditions

Terms & Conditions